Marcowa sesja Rady Miasta Marki  

Na ostatniej sesji Rada Miasta Marki zdecydowała o modernizacji kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia w Markach. Istniejąca kotłownia zostanie przebudowana i zmodernizowania, zainstalowane zostaną nowoczesne, bardziej ekologiczne kotły. W wyniku modernizacji kotłowni w ZS nr 2 spodziewane jest uzyskanie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia zapotrzebowania ciepła na ogrzanie budynku z 496 kW do przewidywanych 360 kW.

Modernizacja kotłowni przeprowadzona zostanie w ramach programu „Zadania z zakresu ochrony powietrza” i dofinansowana w formie nieoprocentowanej pożyczki w wys. 490 tys. zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki preferencyjnym warunkom pożyczki, Miasto Marki zostanie zwolnione ze spłaty 25% otrzymanych środków, co pozwoli nam sfinansować tę inwestycję kwotą 367 tys. zł.  

Niemiłym zaskoczeniem dla Rady Miasta było obniżenie przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej o ponad 632 tys. zł. Przyjęta zmiana budżetu Miasta w tym zakresie powiększyła już i tak ogromna różnicę pomiędzy kosztami utrzymania placówek oświatowych a niewystarczającą kwotą subwencji otrzymywaną przez Marki z budżetu państwa.

Wśród innych zmian budżetowych znalazła się kwota 345 tys. zł na odrestaurowanie pomnika w Strudze upamiętniającego walki żołnierzy Armii Krajowej I Rejonu Celków-Marki, przy czym na zadanie to udało się nam pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wys. 138 tys. zł.

Rada Miasta zwiększyła również środki o ponad 114 tys. zł na lokalny transport zbiorowy.

Ponadto przeznaczyliśmy kwotę 15 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji istniejących placów zabaw w Markach, dzięki czemu powstaną projekty nowych placów m.in. przy ulicy Grażyny i przy ulicy Wspólnej.

Rada Miasta wyraziła również zgodę na realizację programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” dla mieszkańców Miasta Marki obejmującego ofertę wsparcia odpowiadającą potrzebom osób w wieku 65 lat i więcej. Tę grupę wiekową doświadczają problemy dotyczące ograniczeń w samodzielnym funkcjonowaniu wynikające ze złego stanu zdrowia. Adresatami programu są osoby prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Źródłem finansowania programu w 2023 r. są środki finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 31 388,00 zł. Udział środków własnych gminy w kwocie 7 847,00 zł stanowi 20% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Podczas obrad ostatniej sesji RM przyjęty został „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki” wraz z „Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Marki”.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zmierza do systemowego ograniczenia niskiej emisji i powinien przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, poprawy wizerunku gminy, a także – co w obecnej sytuacji finansowej jest nie bez znaczenia – do zwiększenia dostępu do krajowych i europejskich funduszy. Miasto realizacje Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opiera na podejmowaniu działań zmierzających do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawy jakości powietrza atmosferycznego.

Zainteresowane osoby tym tematem zachęcam do lektury mojego artykułu „Jak w Markach walczymy ze smogiem” i innych publikacji dotyczących gminnego programu wymiany kopciuchów (https://chwiloc-filoc.com/2023/03/ruszamy-z-5-edycja-mareckiego-programu-wymiany-kopciuchow/) i rządowego programu „Czyste powietrze” (https://chwiloc-filoc.com/2023/01/program-czyste-powietrze-w-markach/).