Zakończymy chaos reklamowy w Markach

Zdjęcie poglądowe

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Marki w imieniu Klubu Radnych „TAK, zmieniamy Marki!” przedstawiłem projekt uchwały inicjującej prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej w naszym mieście. Projekt ten uzyskał jednomyślne poparcie wszystkich radnych.

Uchwała krajobrazowa zakończy chaos reklamowy w Markach, ustali zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Marki.

Przyjęcie uchwały krajobrazowej poprzedzone zostanie szerokimi konsultacjami społecznymi, m.in. w formie badań ankietowych opinii publicznej i spotkań z mieszkańcami, wymagane będzie również uzyskanie szeregu opinii instytucji państwowych.  

Już teraz zachęcam do włączania się w konstruowanie zapisów uchwały krajobrazowej, do udziału w konsultacjach społecznych, które planujemy prowadzić w formach spotkań z mieszkańcami, ankiet internetowych i papierowych 🙂

Rada Miasta zdecydowała również o zmianach budżetowych, w szczególności przeznaczyliśmy środki na modernizację fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6 (od ul. Kościuszki do ul. Kordeckiego) oraz fragmentu rowu melioracyjno-komunalnego R-6-4 (od ul. Kordeckiego do ul. Żeromskiego), na doświetlenie górki saneczkowej, na sfinansowanie transportu publicznego.

Ponadto podjęta została uchwała o określeniu nowych stawek podatku od nieruchomości oraz uchwały o wniesieniu aportem do gminnej spółki Mareckie Inwestycje Miejskie nieruchomości przy ulicy Wspólnej 12, na której znajduje się stadion miejski Marcovii, w zamian za objęcie udziałów w spółce przez Miasta Marki – jedynego udziałowca spółki komunalnej.

Zmienione zostały również wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aby umożliwić prawidłowe składanie deklaracji właścicielom nieruchomości posiadających urządzenia pomiarowe – zdalnie odczytywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – założone na własne ujęcie wody, w celu rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.