Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM Marki w dniu 19 października 2022 roku

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki analizie poddaliśmy funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta w latach 2020-2022. Wśród zaproszonych przeze mnie gości była p. Beata Orczyk, Skarbnik Miasta, p. Marta Hauszyld, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat UM Marki, p. Marcin Skrzecz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej UM Marki.

Omówieniu podlegały m.in. następujące zagadnienia: 

– opis systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym mocnych i słabych stron systemu, problemów występujących w jego funkcjonowaniu,

– ocena realizacji umów na odbiór odpadów przez wybrane podmioty zewnętrzne w l. 2020-2022 z uwzględnieniem ewentualnych kwestii spornych, kar umownych itp.

– dane liczbowe przedstawiające ilość nieruchomości zgłoszonych do odbioru odpadów w l. 2020-2022 w stosunku do lat wcześniejszych,

– dane finansowe przedstawiające kwoty wydatkowane na funkcjonowanie systemu i kwoty otrzymane z tego tytułu od właścicieli nieruchomości w l. 2020-2022,

– dane o występujących zaległościach z tytułu opłaty za odbiór odpadów w l. 2020-2022, działaniach podjętych w ramach dochodzenia należności, zasobów osobowych dedykowanych do tego zadania,
– ocena systemu rozliczeń za odbiór odpadów opartego na poziomie zużycia wody na nieruchomości,
– informacje o stanie postępowania przetargowego w zakresie wyboru odbiorców odpadów w roku 2023.

Przejście na system naliczania opłaty za wywóz odpadów opartego na poziomie zużycia wody w gospodarstwie domowym spowodowało uszczelnienie systemu, co ma istotne znaczenie zwłaszcza dla gminy takiej jak nasza, tj. z tak dużą dynamiką wzrostu ilości mieszkańców. Z punktu widzenia finansów miasta była to racjonalna decyzja podjęta przez RM Marki, na postawie której od sierpnia 2020 roku funkcjonuje w naszym mieście nowy sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci.

Wśród plusów systemu wskazać należy nowatorskie rozwiązanie, na podstawie którego właściciel nieruchomości, składając deklarację, ma możliwość wyboru okresu, który jest dla niego najbardziej korzystny i na tej podstawie oblicza wysokość miesięcznej opłaty.

Wśród bolączek systemu dostrzec można pracochłonność przy jego obsłudze i to zarówno po stronie urzędników – żmudne coroczne wprowadzanie do systemów informatycznych ponad 12 tys. deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości, jak również po stronie mieszkańców – samodzielne wyliczenie i wypełnienie deklaracji.

Ale jest światełko w tunelu 🙂 Obecnie UM pracuje nad wdrożeniem oprogramowania dedykowanego do obsługi m.in. deklaracji i opłat „śmieciowych”, dzięki któremu mieszkańcom łatwiej będzie wyliczyć opłatę i sporządzić deklarację, a urzędnikom obsłużyć ją w systemie informatycznym. Uruchomienie nowego oprogramowania planowane jest w I kwartale 2023 roku, obejmie ono obsługę również innych podatków i opłat lokalnych uiszczanych przez mieszkańców.

Od 1 stycznia 2023 roku systemem zostaną objęte również nieruchomości, które dotychczas rozliczały się ryczałtowo, a posiadają własne ujęcie wody, posiadające urządzenie pomiarowe zdalnie odczytywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Aktualnie trwają postępowania przetargowe na wybór odbiorców odpadów komunalnych w 2023 roku w naszym mieście, na oferty czekamy do początku listopada br. Istnieje ryzyko, że ze względu na wzrost cen paliw i energii zaoferowane ceny będą wyższe niż dotychczas.  

Poniżej kilka informacji liczbowych związanych z systemem odbioru odpadów komunalnych:

RokKoszty funkcjonowania systemu (w tys. zł)Dochody z opłat (w tys. zł)
202017 25013 767
202118 04015 006
30.09.20229 15811 637

Działania windykacyjne

RokUpomnieniaUpomnieniaTytuły wykonawczeTytuły wykonawcze
 Ilość (w szt.)Odzysk (w tys. zł)Ilość (w szt.)Odzysk (w tys. zł)
2020-20214.0991.195380197
20222.378793622352