Marecki Budżet Obywatelski 2024 wystartował

W grudniu ubiegłego roku zakończyliśmy cykl spektaklów dla dzieci w ramach zwycięskiego w 2022 roku zadania „Teatrzyki dla dzieci – Kulturka w Strudze”. Również w grudniu 2023 roku zakończyły się prace związane z remontem chodnika po południowej stronie ul. Wspólnej (między ulicami: Brzozową i Srebrną). Do wykonania pozostał odcinek chodnika od Brzozowej do Alei Piłsudskiego, co ma nastąpić w tym roku. Chodzi oczywiście o zwycięskie zadanie „twarde” z 2022 roku „Remont chodnika przy ul. Wspólnej”.

W tym samym roku w Mareckim Budżecie Obywatelskim mieszkańcy wybrali do realizacji projekt  Tężnia solankowa – „Mały Ciechocinek”. Pod koniec ubiegłego roku zakończyły się prace w Parku Wolontariuszy, gdzie stanęła nasza tężnia. Jej uruchomienie nastąpi prawdopodobnie wiosną, czekamy na sprzyjające warunki atmosferyczne.

A w styczniu bieżącego roku podpisana została umowa na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach w lekki samochód kwatermistrzowski oraz pojazd ATV. O zakupie tych pojazdów zdecydowali mieszkańcy Marek w zeszłorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, w której to w kategorii zadań twardych wygrała propozycja „Bezpieczna gmina razem z OSP w Markach”. Pomysł strażaków uzyskał rekordową liczbę 1233 głosów od mieszkańców. Zakupione pojazdy wykorzystywane będą do wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeń miejskich imprez i wydarzeń sportowych oraz do prowadzenia działań prewencyjno-szkoleniowych z mieszkańcami Marek.

W ramach kontynuacji idei MBO na styczniowym posiedzeniu Rady Miasta Marki podjęliśmy uchwałę w sprawie przeznaczenia 800 tys. zł (z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie) z budżetu Marek na przedsięwzięcia zgłoszone i wybrane przez mieszkańców Marek. W ten sposób rozpoczynamy konsultacje społeczne z mieszkańcami naszego miasta w ramach MBO.

W ubiegłym roku oddaliśmy 3881 głosy (o 777 głosów więcej niż w roku 2022!), z tego 3881 ważnych (99,28%) i 41 głosów nieważnych (0,72%). 3718 (ponad 95%) głosy oddano w formie elektronicznej, 159 (4%) głosów oddano w wersji papierowej, 4 głosy oddano wysyłając kartę do głosowania mailem.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiam garść najistotniejszych informacji dotyczących zasad tegorocznych konsultacji społecznych.

W regulaminie MBO zadania podzielone zostały na dwie kategorie:

  1. zadań twardych, do których zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej lub drogowej itp.
  2. zadań miękkich, do których zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym itp.

W terminie od 1 do 24 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00 zadanie będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Marek bez względu na swój wiek lub grupa mieszkańców Marek. Co ważne, do zgłoszenia zadania i do głosowania wystarczające jest zamieszkiwanie w Markach (nie trzeba być zameldowanym w naszym mieście).

Zadanie będzie można przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl, wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl albo przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl.

Osobiście zadanie można złożyć w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej w Strudze (Wczasowa 5) i Pustelniku (Wspólna 40-42), w CAF3 albo wysłać listownie na adres UM Marki. 

Zgłaszane zadanie będzie musiało spełniać następujące wymagania:

  • Zadanie musi zostać poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców Marek (i w tym przypadku nie jest wymagane zameldowanie w naszym mieście).
  • Efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców.
  • Zadanie nie może stanowić części większego zadania, nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta.
  • Zgłoszone zadanie musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi.
  • W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.
  • Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.
  • Zadanie musi posiadać zaproponowaną przez wnioskodawców lokalizację.

Podobnie do lat ubiegłych projektodawcy będą mogli uzyskać wsparcie ze strony Urzędu Miasta Marki przy konstruowaniu propozycji zadania, w szczególności w kwestiach możliwości realizacji zadania w określonej lokalizacji i jego szacunkowych kosztów.

Do realizacji wybrane zostanie zadanie, które w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów. Dlatego w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będziemy mogli wskazać po jednym zadaniu z każdej kategorii, czyli maksymalnie 2 zadania. Dopuszcza się oddanie głosu tylko w jednej kategorii.   

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek bez względu na wiek. Głosować będziemy mogli w dniach od 7 do 21 września 2024 roku mailowo (zdecyduj@marki.pl), elektronicznie (przy pomocy dedykowanej aplikacji udostępnionej przez Urząd Miasta pod adresem zdecyduj.marki.pl), listownie (na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”) albo osobiście w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej, w CAF3.

Do 5 października 2024 roku poznamy zwycięskie projekty.

Zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców Marek zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w roku 2025.

Wzorem poprzednich edycji MBO nad jego właściwym przeprowadzeniem pieczę sprawuje Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Zespół dba o prawidłowy przebieg konsultacji społecznych, weryfikuje pod względem formalnym złożone propozycje projektów i przekazuje je do oceny merytorycznej przez wydziały urzędu miasta. Kompetencją Zespołu jest także podjęcie decyzji o dopuszczeniu projektów do głosowania i przedstawienie tej decyzji Burmistrzowi. Zajmuje się także ewaluacją regulaminu, oceną akcji informacyjno-promocyjnej jak również całego procesu MBO. Praca w Zespole jest nieodpłatna, a sam Zespół powoływany jest zarządzeniem Burmistrza na okres do 31 grudnia 2024 roku.

W skład Zespołu wybranych zostało już dwóch przedstawicieli Rady Miasta (Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc oraz Jarosław Jaździk). Zespół składa się ponadto z dwóch przedstawicieli Burmistrza, w marcu br. w drodze losowania wyłonieni zostaną dwaj przedstawiciele NGO działających na terenie Marek i dwaj pełnoletni mieszkańcy Marek. Termin zgłoszeń upływa 1 marca 2024 r. o godz. 12:00. Losowanie planowane jest 11 marca br.  Formularze i tryb zgłoszenia dostępne są na stronie zdecyduj.marki.pl

Już teraz gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania się do prac Zespołu, do składania zadań, a następnie do głosowania na wybrane projekty w ramach tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Uważam, że warto decydować na co wydać nasze wspólne pieniądze, aby żyło nam się w Markach lepiej, bezpieczniej, wygodniej. W końcu Tak właśnie zmieniamy Marki!