Wieści z Rady Miasta Marki

Podczas ostatniego ubiegłorocznego posiedzenia Komisji Rewizyjnej opracowaliśmy m.in. plan pracy na rok 2024 📋📅, który przyjęty został przez Radę Miasta Marki w dniu 28 grudnia 2023 roku. ✋

✒Plan pracy opracowany został do kwietnia br., czyli do końca bieżącej kadencji. W planie znalazła się m.in. analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (to już 7 lutego 2024 roku) oraz ocena planów inwestycyjnych miasta dotyczących obiektów oświatowo-wychowawczych (szkoły, przedszkola) oraz świadczących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).

Komisja Rewizyjna przyjęła również sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności. ✋📋 W 2023 roku Komisja Rewizyjna odbyła 15 posiedzeń, z tego 7 w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja oraz 8 stacjonarnie. W trakcie swoich posiedzeń Komisja zrealizowała plan pracy w całości, w szczególności Komisja wydała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Marki za rok 2022 i przedstawiła Radzie Miasta Marki projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Komisja Rewizyjna wydała również opinię do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.

☝️ Ponadto Komisja wydała opinię do projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 rok oraz do projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2024-2036.

Sprawozdanie KR przedstawione zostało przeze mnie Radzie Miasta na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2024 roku.