Wieści z Rady Miasta Marki

W ostatnią środę stycznia Rada Miasta Marki zdecydowała o rozpoczęciu projektowania pierwszego miejskiego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Markach przy ul. Zygmuntowskiej Na prace projektowe przeznaczyliśmy 920 tys. zł.

W ubiegłym roku opisywałem założenia przygotowanej koncepcji obiektu edukacyjnego planowanego przy ul. Zygmuntowskiej: https://www.facebook.com/Grzegorzchwilocfiloc/posts/155578360564172

Zaczynamy projektowanie od żłobka ponieważ pozyskaliśmy ponad 6 mln zł dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na tę inwestycję .

Ponadto zwiększyliśmy wydatki majątkowe na dokończenie kilku zdań, m.in. na budowę tężni solankowej, modernizację monitoringu miejskiego, wykonanie projektu budowy ul. Jasińskiego, wykonanie projektu rozbudowy ul. Jaworówka.

W ramach kontynuacji idei MBO na styczniowym posiedzeniu Rady Miasta Marki podjęliśmy uchwałę w sprawie przeznaczenia 800 tys. zł (z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie) z budżetu Marek na przedsięwzięcia zgłoszone i wybrane przez mieszkańców Marek. W ten sposób rozpoczynamy konsultacje społeczne z mieszkańcami naszego miasta w ramach MBO, o czym już niebawem napiszę szerzej.  

Jednocześnie RM dokonała wyboru dwóch przedstawicieli do prac Zespołu ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego: Jarosława Jaździka i Grzegorza Chwiłoca-Fiłoca.

Bardzo dziękuję za okazane zaufanie! Jestem członkiem Zespołu ds. MBO nieprzerwanie od 2014 roku, dzięki czemu znam doskonale zasady jego funkcjonowania w naszym mieście. Wierzę, że kontynuacja MBO przyczynia się do budowy i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Markach.

W celu pokrycia przejściowego deficytu budżetowego w 2024 roku RM wyraziła zgodę na emisje obligacji komunalnych na kwotę 10 mln zł z terminem wykupu również w 2024 roku.

Na styczniowej sesji Rada Miasta ponadto przyjęła:

  • Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Marki na lata 2024 – 2028
  • plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Miasta Marki

Aktualnie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Marki jest 14 placówek, a do wykazu dziennych opiekunów nie jest wpisany żaden podmiot. Przyjęty plan nadzoru przewiduje przeprowadzenie kontroli placówki lub podmiotu nie rzadziej niż raz na dwa lata, a w przypadku nowych placówek w terminie jednego miesiąca od zarejestrowania lub wpisu.

  • zmianę granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach z siedzibą przy ul. Wspólnej 42 w celu ograniczenia liczby uczniów objętych granicami obecnego obwodu Szkoły Podstawowej nr 4 poprzez zmniejszenie zasięgu terytorialnego tego obwodu.

Zmiana granic zachodnich obwodu SP 4 polega na wyłączeniu obszaru ograniczonego ulicami Małachowskiego, Lisi Jar i Zakątek i przeniesienie go do obwodu SP 3. Nowy odcinek zachodniej granicy obwodu SP 4 przebiegać będzie więc osią Al. M. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. Małachowskiego do ul. Słonecznej.

Zmiana granic południowych obwodu SP 4 polega na wyłączeniu obszaru pomiędzy ulicami Gen. Zajączka i L. Lisa-Kluli a rzeką Długą i przeniesienie go do obwodu SP nr 2. Nowy odcinek południowej granicy obwodu SP 4 przebiegać będzie więc północną stroną ul. Gen. Zajączka i północną stroną ul. L. Lisa Kuli.

Zmiany zakładają więc powrót do poprzednich granic obwodów tych trzech szkół, istniejących przez wdrożeniem reformy ustroju szkolnego wprowadzającego ośmioklasową strukturę organizacyjną szkół podstawowych.

  • plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i wyodrębniono środki na ten cel w wysokości 357.211 zł.

Podczas styczniowej sesji RM przedstawiłem Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki za rok 2023, podobnie jak inni przewodniczący pozostałym komisji stałych RM.