Szukamy partnera do budowy i utrzymania ul. Mickiewicza i ul. Lisa-Kuli w ramach mareckiego czteropaku

Pod koniec grudnia ubiegłego roku zakończył się etap tzw. dialogu konkurencyjnego i ogłoszony został przetarg zamknięty na zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) w zakresie sfinansowania budowy, modernizacji i utrzymania kilku naszych miejskich arterii mających istotne znaczenie dla potrzeb komunikacyjnych naszego miasta oraz dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców Marek. Chodzi oczywiście o ciąg Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa oraz ulice: Graniczną, Lisa-Kuli i Mickiewicza.

Zaproszenie do składania ofert skierowane zostało do podmiotów, które wyraziły zainteresowanie udziałem w postępowaniu i uczestniczyły w dialogu konkurencyjnym:

– Budimex S. A.
– STRABAG sp. z o. o.
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego.

Poglądowy schemat funkcjonowania PPP

Budowa czteropaku odbywać się ma przy czynnym ruchu komunikacyjnym na podstawie koniecznego do uzyskania projektu czasowej organizacji ruchu i ma zostać zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

W ramach utrzymania dróg miasto planuje pozostawienie po swojej stronie obowiązków związanych z konserwacją oznakowania pionowego i poziomego, konserwacją oświetlenia ulicznego, utrzymaniem zimowym oraz konserwacją kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych.

Miasto planuje, że partner prywatny w ramach całego zadania byłby zobowiązany do wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem stanu nawierzchni dróg, a w szczególności:

– uczestnictwa w procedurze przekazania terenu pasa drogowego w okresie związania z miastem,
– uczestnictwa w wydaniu warunków technicznych dotyczącym sposobu i zakresu odtworzenia pasa drogowego,
– uczestnictwa w procedurze odbioru pasa drogowego,
– usuwania wad i usterek w okresie gwarancji dot. elementów infrastruktury drogowej;
– w okresie gwarancyjnym usuwania usterek nawierzchni mające charakter naturalnego zużycia,
– po okresie gwarancyjnym, do napraw infrastruktury drogowej objętej czteropakiem, jeśli dane uszkodzenie będzie zagrażało bezpieczeństwu ruchu, lub jeśli zostanie zdegradowana w stopniu, w którym utraci pierwotną funkcjonalność (np. zapadnięcie jezdni powodujące zastoiska wody) przy spełnieniu okresu trwałości określonego odrębnych przepisach.  

Na oferty wykonawców czekamy do 28 lutego 2024 r. do godz. 11.00. O wyborze zdecydują cztery kryteria: cena, okres gwarancji, własne możliwości produkcji asfaltu oraz budowy kanalizacji sanitarnej.

Jeżeli otrzymamy oferty, które mieścić się będą w naszych możliwościach finansowych oraz żaden z naszych trzech dotychczasowych partnerów-uczestników postępowania nie złoży odwołania, finalnego partnera poznać powinniśmy do końca kwietnia br. W przeciwnym wypadku planujemy ponownie ogłosić przetarg, tym razem otwarty i dopuścić do niego firmy, które nie uczestniczyły w dotychczasowym postępowaniu.

Zdecydowaliśmy się na realizację około 7 km dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, nowym oświetleniem LEDowym, kanalizacją deszczową i sanitarną oraz całą infrastrukturą podziemną w nowatorskiej formule PPP, ponieważ wniosek złożony w ramach rządowego programu Polski Ład na kompleksową modernizację wskazanych ulic nie znalazł aprobaty ówcześnie rządzących. Ponadto wynagrodzenie partnera za wybudowanie i utrzymanie dróg nie wlicza się do poziomu zadłużenia miasta, dzięki czemu środki te będzie można przeznaczyć na inne inwestycje infrastrukturalne w Markach. A są to niebagatelne kwoty, gdyż tylko szacunkowy koszt budowy to ponad 100 mln zł, a do tego dochodzi jeszcze opłata za utrzymanie dróg, co jest trudniejsze do oszacowania.

Innowacyjność tego projektu oraz poziom jego skomplikowania wpłynął na czas trwania dotychczasowego etapu postępowania, czyli tzw. dialogu konkurencyjnego.

Ilość potencjalnych ryzyk w ponad 20-letnim okresie trwania partnerstwa spowodował konieczność wnikliwej analizy każdego proponowanego zapisu – wyjaśnia Dariusz Pietrucha, zastępca burmistrza koordynujący cały projekt mareckiego drogowego czteropaku – Wraz ze wspierającymi nas kancelariami prawno-finansowymi nie mało czasu zajęło nam przygotowanie setek stron dokumentacji projektu, w tym obszernego projektu umowy, do której z kolei swoje uwagi zgłaszali nasi partnerzy w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego.

O ile kwestie wykonawcze, gwarancyjne to standardowe tematy, o tyle wyliczanie kosztów dostępności, czasów reakcji na usuwanie usterek, zniszczeń, zdarzeń losowych i wszelkich ryzyk, to kwestie, nad którymi można byłoby pracować miesiącami – dodaje zastępca burmistrza – Oczywiście moglibyśmy zapisać, że oczekujemy 18 lat od zakończenia budowy dróg i chodników w stanie idealnym, czyli jak tuż po wykonaniu, że za wszystko będziemy karać partnera, a czas reakcji na usuwanie usterek i wszelkie naprawy będzie niezwykle krótki, ale to z pewnością znalazłoby odzwierciedlenie w zaproponowanej cenie. Staraliśmy się wypracować racjonalny balans pomiędzy oczekiwaniami  miasta wobec partnera i naszymi możliwościami finansowymi.

O potrzebie modernizacji wskazanych ciągów komunikacyjnych nikogo przekonywać nie trzeba. Trzymajmy zatem kciuki za sukces tego nowatorskiego w skali całego kraju przedsięwzięcia! O tym czym jest PPP, o planowanym zakresie prac na wskazanych ulicach oraz o dalszych losach opisanego postępowania informować będę Państwa już niebawem.