Czym jest partnerstwo publiczno-prawatne?

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest modelem współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne to przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Jego istotą jest długoterminowa współpraca partnerów włączająca partnera prywatnego nie tylko w budowę infrastruktury, lecz również w jej dalszą eksploatację. Partnerstwo publiczno-prywatne przewiduje także podział zadań i ryzyka między podmiotem publicznym i prywatnym przy realizacji zadania.

Wartym odnotowania aspektem wykorzystania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego może być dla organów jednostek samorządu terytorialnego planujących inwestycje drogowe fakt, że udział podmiotu prywatnego stanowi dodatkowe źródło kapitału i tym samym odciąża budżet samorządu.

Przykładowy schemat PPP

Formuła PPP polega na wyborze partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w długim okresie (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat). Zapewnia finansowanie – w całości lub częściowo – inwestycji publicznej z kapitału prywatnego, dzięki czemu środki publiczne wydatkowane na wynagrodzenie partnera prywatnego są odroczone (spłata rozpoczyna się po oddaniu obiektu do użytkowania) i rozłożone na wieloletni okres realizacji umowy PPP (co najmniej kilkanaście lat). Dzięki temu w początkowym okresie realizacji projektu podmiot publiczny nie wydaje publicznych pieniędzy. Z kolei partner prywatny otrzymuje możliwość długoterminowego utrzymania stabilności firmy. Ponadto, partner prywatny jest odpowiedzialny nie tylko za budowę czy remont dróg, ale także za długoterminowe jej utrzymanie.  

Jak widać nie jest to łatwa formuła realizacji inwestycji infrastrukturalnych, rodzi ona też szereg problemów na etapie przygotowania do wyboru podmiotu wykonawczego. Aktualnie w skali całego kraju jedynie 184 umów zostało zawartych w formule PPP, z tego tylko 26 dotyczyło projektów związanych z infrastrukturą transportową.[1]

Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że Marki będą prekursorem w województwie mazowieckim wykorzystania formuły PPP przy realizacji inwestycji drogowych.


[1] Źródło: www.ppp.gov.pl