Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Marek Jacka Orycha

Czerwcowa sesji Rady Miasta Marki była podsumowaniem ubiegłego roku i oceną działań Burmistrza i jednostek organizacyjnych gminy.

Przeprowadziliśmy debatę nad Raportem o stanie gminy opisującym rok 2022 w naszym mieście. Raport w kompleksowy sposób opisuje ogrom działań gminy na wielu obszarach funkcjonowania samorządu terytorialnego, m.in. wydatkowanie środków publicznych, zrealizowane inwestycje, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami, ład przestrzenny i ochrona zabytków, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne, MBO…

Treść Raportu o stanie Gminy Miasta Marki za rok 2022 dostępna jest tutaj.

Po debacie podjęliśmy uchwałę o udzieleniu votum zaufania Burmistrzowi Jackowi Orychowi.

Następnie Rada Miasta omówiła Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Marki za rok 2022 oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej, o czym szczegółowo pisałem tutaj: https://chwiloc-filoc.com/2023/06/wiesci-z-rady-miasta-marki/

Rada Miasta Marki na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliła absolutorium z wykonania budżetu w roku 2022 Burmistrzowi Marek Panu Jackowi Orychowi oraz zatwierdziła sprawozdanie finansowe za rok ubiegły przedstawione przez Skarbnika Miasta Panią Beatę Orczyk.

Gratuluję Panu Burmistrzowi i wszystkim pracownikom naszego miasta, dzięki którym zmieniamy Marki na miejsce dobre do życia, pracy, nauki, wypoczynku 😊

Rada Miasta dokonała również zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2023, m.in.: pozyskaliśmy środki z:

– Ministerstwa Edukacji i Nauki – 10.000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „Poznaj Polskę”;

– budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 303.070,00 zł jako pomoc finansowa w wys.:

30.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Dni Seniora – Łączymy pokolenia;

29.750,00 zł na realizację zadania pn.: „Aktywny Senior w Markach” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”;

103.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza w Markach poprzez czyszczenie ulic na mokro” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023”;

20.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie miasto Marki” w ramach programu „Mazowieckiego programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”;

119.820,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego” w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”.

Bieżące wydatki budżetowe zostały wprowadzone jako m.in. realizacja zadań „Bezpieczne Wakacje – Lato w Markach 2023”, Marecka Karta Dużej Rodziny oraz powyższe zadania, na których realizację uzyskano pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Wydatki majątkowe zostały poszerzone m.in. o zadania: „Modernizacja Skateparku przy ul. Wczasowej 5 w m. Marki” (345.640,00 zł), „Renowacja schodów na terenie Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego” (149.775,00 zł).