Wieści z Rady Miasta Marki

Na kilku ostatnich posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki dokonaliśmy analizy dokumentów związanych ze Sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu naszej gminy w 2022 roku.

Od kwietnia do czerwca br. Komisja Rewizyjna oceniła wykonanie budżetu Gminy Miasto Marki, rozpatrując w szczególności:

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki za 2022 rok,

sprawozdanie finansowe za 2022 rok,

informację o stanie mienia Gminy Miasto Marki,

opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (Uchwała nr 3.e./162/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku) dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu

inne dokumenty związane z wykonaniem budżetu za 2022 rok.

Przeprowadzona analiza wykazała m.in., że:

W trakcie trwania roku budżetowego Rada Miasta Marki podjęła 14 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Miasto Marki na 2022r., a 57 zarządzeń w tej sprawie wydał Burmistrz.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet zrealizowany został w części dochodowej w wysokości 239,7 mln zł, co stanowiło 96,26% planu, a w części wydatkowej w wysokości 273 mln zł, co stanowiło 95,03% planu.

Z zaplanowanego deficytu budżetu w wysokości 38,2 mln zł budżet Miasta zamknął się za 2022 rok deficytem w wysokości 33,3 mln zł, tj. o niemal 5 mln zł niższym od planowanego.

Miasto na 31 grudnia 2022 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań.

Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej przez Burmistrza Miasta ani przekroczenia przez Burmistrza zakresu upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet.

Nie stwierdzono również niegospodarności przy realizacji budżetu w 2022 r.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za 2022 r. i zawnioskowała do Rady Miasta Marki o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki.

Nadmieniam, że wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Marki uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (uchwała RIO z dnia 21 czerwca 2023 roku).  

Rada Miasta Marki w dniu 28 czerwca 2023 roku rozpatrywać będzie wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie.