Zaczynamy Marecki Budżet Obywatelski AD. 2023!

Rozpoczynamy konsultacje społeczne z mieszkańcami naszego miasta w sprawie przeznaczenia 800 tys. zł (z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie) z budżetu Marek na przedsięwzięcia zgłoszone i wybrane przez mieszkańców Marek.

W ubiegłym roku uznanie mieszkańców w kategorii zadań twardych znalazły projekty dotyczące budowy tężni solankowej w Parku Wolontariuszy oraz remont chodnika na odcinku od Al.  Piłsudskiego do ul. Broniewskiego po stronie MCER przy ul. Wspólnej.  W kategorii zadań miękkich mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na projekty dotyczące zorganizowania przedstawień dla dzieci na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Markach – Strudze oraz organizację koncertu polskiego rapera o pseudonimie „Kubańczyk”. Wszystkie wyłonione zadania znalazły się w budżecie gminy na rok 2023, obecnie trwają prace projektowe i działania zmierzające do wyłonienia wykonawców zwycięskich projektów.

W ubiegłym roku oddaliśmy 3104 głosy, z tego 3104 (99,04%)  głosy ważne i 30 głosów nieważnych (0,96%). 2874 (ponad 91%) głosy oddano w formie elektronicznej, 226 (8,07%) głosów oddano w wersji papierowej, 7 głosów oddano wysyłając kartę do głosowania mailem.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiam garść najistotniejszych informacji dotyczących zasad tegorocznych konsultacji społecznych.

W regulaminie MBO zadania podzielone zostały na dwie kategorie:

  1. zadań twardych, do których zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej lub drogowej itp.
  2. zadań miękkich, do których zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym itp.

W terminie od 3 do 26 kwietnia 2023 roku zadanie będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Marek bez względu na swój wiek lub grupa mieszkańców Marek. Co ważne, do zgłoszenia zadania i do głosowania wystarczające jest zamieszkiwanie w Markach (nie trzeba być zameldowanym w naszym mieście).

Zadanie będzie można przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl, wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl albo przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl.

Osobiście zadanie można złożyć w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej w Strudze (Wczasowa 5) i Pustelniku (Wspólna 40-42), w CAF3 albo zgłosić listownie na adres UM Marki. 

Zgłaszane zadanie będzie musiało spełniać następujące wymagania:

  • Zadanie musi zostać poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców Marek (i w tym przypadku nie jest wymagane zameldowanie w naszym mieście).
  • Efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców.
  • Zadanie nie może stanowić części większego zadania, nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta.
  • Zgłoszone zadanie musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi.
  • W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.
  • Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.
  • Zadanie musi posiadać zaproponowaną przez wnioskodawców lokalizację.

Podobnie do lat ubiegłych projektodawcy będą mogli uzyskać wsparcie ze strony Urzędu Miasta Marki przy konstruowaniu propozycji zadania, w szczególności w kwestiach możliwości realizacji zadania w określonej lokalizacji i jego szacunkowych kosztów.

Do realizacji wybrane zostanie zadanie, które w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów. Dlatego w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będziemy mogli wskazać po jednym zadaniu z każdej kategorii, czyli maksymalnie 2 zadania. Dopuszcza się oddanie głosu tylko w jednej kategorii.   

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek bez względu na wiek. Głosować będziemy mogli w dniach od 7 do 21 września 2023 roku mailowo (zdecyduj@marki.pl), elektronicznie (przy pomocy dedykowanej aplikacji udostępnionej przez Urząd Miasta pod adresem http://zdecyduj.marki.pl), listownie (na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”) albo osobiście w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej, w CAF3.

Do 5 października 2023 roku poznamy zwycięskie projekty.

Zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców Marek zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w roku 2024.

Wzorem poprzednich edycji MBO nad jego właściwym przeprowadzeniem pieczę sprawuje Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W jego skład weszło dwóch przedstawicieli Burmistrza (Ada Gajek, sekretarz Zespołu, Dariusz Pietrucha, z-ca Burmistrza), dwóch radnych (Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc oraz Andrzej Nadolski), w marcu w drodze losowania wyłonieni zostaną dwaj przedstawiciele NGO działających na terenie Marek i dwaj pełnoletni mieszkańcy Marek. Losowanie planowane jest 16 marca br.  

Już teraz gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania zadań, a następnie do głosowania na wybrane projekty w ramach tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Naprawdę warto decydować na co wydać nasze wspólne pieniądze, aby żyło nam się w Markach lepiej, bezpieczniej, wygodniej. W końcu Tak właśnie zmieniamy Marki!