Lutowa sesja Rady Miasta Marki  

Na lutowej sesji Rady Miasta Marki przyjęła istotne ustalenia dla przeprowadzenia tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Wzorem roku ubiegłego mamy do wydania kwotę 800 tys. zł, z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie. Propozycje zadań do realizacji mieszkańcy Marek będą mogli zgłaszać w terminie od 3 do 26 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji MBO zamieściłem tutaj: https://chwiloc-filoc.com/2023/03/zaczynamy-marecki-budzet-obywatelski-ad-2023/

Podczas obrad ostatniej sesji RM przyjęty został nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Marek. W Regulaminie uwzględniono wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, sposób oznaczania pojemników na odpady oraz sposób zgłaszania lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów.

Dokonano zmiany postanowień dotyczących możliwości mycia pojazdów (§ 4 Regulaminu). Dopuszczono mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz prowadzenia drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, z zastrzeżeniem, że  powstające na skutek mycia pojazdów samochodowych ścieki oraz powstające na skutek drobnych napraw pojazdów samochodowych odpady należy gromadzić i usuwać w sposób zgodny z przepisami, a miejsca do mycia pojazdów samochodowych lub prowadzenia drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi są odpowiednio przygotowane do realizacji tego typu czynności.

W § 5 Regulaminu modyfikacji poddano zapisy dotyczące minimalnej pojemności pojemników na odpady komunalne w zależności od liczby mieszkańców korzystających z tych pojemników. Uszczegółowiono pojemność pojemników, odnosząc się do standardowych wielkości pojemników. Dodatkowo zmodyfikowano zapisy dotyczące sposobu gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

W Regulaminie uszczegółowiono również częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków (§ 10 Regulaminu).

W § 12 Regulaminu dokonano modyfikacji obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Pełną treść przyjętego Regulaminu można znaleźć tutaj:

RM przyjęła również Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Marki w 2023 roku. Kontynuując sprawdzony od kilku już lat program „Akcja sterylizacja” nasza gmina będzie finansowała zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych posiadających właścicieli zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Marki. Będziemy również zapewniać opiekę lekarsko-weterynaryjną oraz żywieniową wolno żyjącymi kotom oraz innym bezdomnym zwierzętom.

Na realizację zadań określonych w programie miasto przeznacza w 2023 roku kwotę w wysokości
948 208,00 złotych, w tym:

1) odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych (w tym zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych) wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej (w tym usypianie ślepych miotów) – 575 763,00 zł,
2) odławianie zwierząt wolno żyjących (dzikich) – 78 720,00 zł,
3) całodobowy transport zwierząt wolno żyjących (dzikich) rannych w zdarzeniach drogowych do ośrodka rehabilitacji zwierząt – 46 125,00 zł,
4) opieka weterynaryjna nad zwierzętami wolno żyjącymi – kotami (w tym usypianie ślepych miotów) – 119 200,00 zł,
5) zabiegi sterylizacji, kastracji i znakowania zwierząt domowych posiadających właściciela lub opiekuna w ramach programu „Akcja sterylizacja” – 63 900,00 zł,
6) karma dla wolno żyjących kotów – 6 500,00 zł,
7) odbiór padłych zwierząt – 25 000,00 zł,
8) przyjmowanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) poszkodowanych w zdarzeniach drogowych przez ośrodek rehabilitacji zwierząt – 33 000,00 zł.

Rada Miasta zdecydowała również o zmianach budżetowych, w szczególności wprowadziliśmy do budżetu środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego (321.300,00 zł) oraz 350,00 zł z WFOŚiGW za obsługę Programu Czyste Powietrze, o którym pisałem tutaj: https://chwiloc-filoc.com/2023/01/program-czyste-powietrze-w-markach/   

Ponadto podjęta została uchwała o określeniu górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Marki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Rada Miasta marki wyraziła również zgodę na złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmującego udzielenie Parafii św. Andrzeja Boboli oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Izydora w Markach dotacji przez Gminę Miasto Marki na realizację zadania inwestycyjnego przy zabytku nie będącym własnością gminy. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych m.in. z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków i będącym w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego. O planowanej rewitalizacji mareckich zabytków pisałem tutaj: https://www.facebook.com/Grzegorzchwilocfiloc/posts/166483889473619