Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 8 lutego 2023 roku

Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki dokonaliśmy analizy działalności Wydziału Monitoringu (WBM) Urzędu Miasta Marki. Wśród zaproszonych przeze mnie gości oprócz Burmistrza Miasta była również p. Anna Marchlik, Sekretarz Miasta oraz p. Paweł Łuczak, Naczelnik WBM. Analizie podlegały w szczególności informacje o:

1) funkcjonowaniu WBM w roku 2022 i plany na rok 2023, w tym struktura zatrudnienia, opis zadań realizowanych przez WBM, lokalizacja siedziby WBM,

2) ilości i lokalizacjach kamer na terenie miasta obsługiwanych przez WBM, o kosztach utrzymania i konserwacji systemu monitoringu miejskiego,

3) inwestycjach w monitoring miejski w l. 2018-2022 i plany na rok 2023.  

Począwszy od bieżącego roku nastąpiła zmiana nazwy i zadań Wydziału, który obecnie nosi nazwę Wydziału Bezpieczeństwa i Monitoringu UM Marki. Do zadań nowej komórki organizacyjnej dodane zostały choćby kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem publicznym i obroną cywilną. Dlatego wśród analizowanych dokumentów przez Komisje Rewizyjną znalazł się również Plan Zarządzania Kryzysowego naszego miasta.

Do podstawowych zadań WBM należy obsługa systemu monitoringu wizyjnego, zapewniająca całodobową obserwację i rejestrację obrazu miejsc objętych nadzorem kamer oraz współpraca ze służbami, takimi jak: Policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

Funkcjonujący w mieście system monitoringu składa się z 117 kamer, w tym 73 kamer stałych oraz 44 obrotowych. Operatorzy pracują w systemie ciągłym, tj. 7dni/tydzień i 24h/doba.

W ciągu 2022 roku w wyniku pracy WBM sporządzono 76 pism dla organów (policja, sądy), przekazano 84 płyty z nagraniami oraz 5 nagrań na dyski zewnętrzne Policji lub innych służb.

Przez ostatnie lata systematycznie rozwijamy u udoskonalamy system monitoringu miejskiego. W latach 2018-2022 przeznaczyliśmy na ten cel środki w wysokości niemalże 800 tys. złotych.

W 2023 roku planujemy wydatki w wysokości około 100 tys. zł na inwestycję w postaci punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic Głównej/Wiśniowej, położenie nowego światłowodu do filii urzędu miasta przy ul. Lisa Kuli 3A oraz w planach mamy instalację systemu kamer ANPR, tj. kamer umożliwiających automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ang.: automatic number plate recognition). Planujemy także modernizację sprzętu komputerowego, który jest używany na potrzeby monitoringu miejskiego.

WBM obsługuje również całodobowo telefony alarmowe miasta w przypadkach zdarzeń:

  • dotyczących bezdomnych psów
  • dotyczących rannych oraz martwych zwierząt
  • dotyczących awarii oświetlenia miejskiego

Wydział Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta

tel. (22) 781 10 03, 22 129 11 87

tel. kom. 501437802

monitoring@marki.pl