PPP, plan pracy Komisji Rewizyjnej RM Marki na rok 2023 i sprawozdanie za rok 2022

Na ostatnim ubiegłorocznym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki w dniu 21 grudnia 2022 roku analizie podlegały działania UM Marki związane z przygotowaniami do realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Marki. Zaproszony przeze mnie Dariusz Pietrucha, Zastępca Burmistrza Miasta Marki, szczegółowo omówił dotychczasowe działania przy przygotowaniach do tego jakże ważnego dla naszej gminy zadania.

Przypomnę, że chodzi oczywiście o ciąg Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa oraz ulice: Graniczną, Lisa-Kuli i Mickiewicza, które planujemy zmodernizować przy współudziale partnera prywatnego. Formuła PPP polega na wyborze partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w długim okresie (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat). Zapewnia finansowanie – w całości lub częściowo – inwestycji publicznej z kapitału prywatnego, dzięki czemu środki publiczne wydatkowane na wynagrodzenie partnera prywatnego są odroczone (spłata rozpoczyna się po oddaniu obiektu do użytkowania) i rozłożone na wieloletni okres realizacji umowy PPP (co najmniej kilkanaście lat). Dzięki temu w początkowym okresie realizacji projektu podmiot publiczny nie wydaje publicznych pieniędzy. Z kolei partner prywatny otrzymuje możliwość długoterminowego utrzymania stabilności firmy. Ponadto, partner prywatny jest odpowiedzialny nie tylko za budowę czy remont dróg, ale także za długoterminowe jej utrzymanie.  

W dalszym ciągu jesteśmy prekursorem nie tylko w województwie mazowieckim, ale i w kraju, wykorzystania formuły PPP przy realizacji inwestycji drogowych. Dlatego też z należytą starannością przygotowujemy się do tego skomplikowanego przedsięwzięcia.

W listopadzie 2021 roku w biuletynie Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wcześniej zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 711 ze zm.), przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego Miasto sporządziło ocenę efektywności realizacji planowanej inwestycji drogowej w ramach PPP, w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób. Następnie przygotowane zostało memorandum informacyjne wykorzystane przez Miasto do przeprowadzenia testów rynkowych dla planowanego przedsięwzięcia. Spośród podmiotów, które wyraziły zainteresowanie udziałem w postępowaniu, do etapu określanego mianem dialogu konkurencyjnego zostały wytypowane 3 firmy:

– Budimex S. A.
– STRABAG sp. z o. o.
– Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Mińska Mazowieckiego

Aktualnie weszliśmy w finalny etap dialogu, w I kwartale 2023 roku planowane jest jego zakończenie, wyłonienie wykonawcy zaplanowane jest do końca czerwca br. Wykonawca będzie miał 2 sezony wykonawcze na realizację około 6,5 km dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Proces budowlany przewidziany jest w latach 2024-2025.

Więcej o naszym drogowym czteropaku w ramach PPP przeczytać można w moim artykule tutaj: https://chwiloc-filoc.com/2022/02/drogowy-czteropak-w-ramach-ppp/

Podczas ostatniego ubiegłorocznego posiedzenia Komisji Rewizyjnej opracowaliśmy również plan pracy na rok 2023, który przyjęty został przez Radę Miasta Marki w dniu 28 grudnia 2022 roku. Komisja Rewizyjna przyjęła również sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności. W 2022 roku Komisja Rewizyjna odbyła 16 posiedzeń, z tego 12 w trybie zdalnym z wykorzystaniem dedykowanego systemu eSesja oraz 4 stacjonarnie. W trakcie swoich posiedzeń Komisja zrealizowała plan pracy w całości, w szczególności Komisja wydała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Marki za rok 2021 i przedstawiła Radzie Miasta Marki projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Marki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. Komisja Rewizyjna wydała również opinię do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Ponadto Komisja wydała opinię do projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 rok oraz do projektu uchwały Rady Miasta Marki w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Marki na lata 2023-2035.

Dodatkowo Komisja wydała opinię do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Marki.