Drogowy czteropak w ramach PPP

Od kilku już lat mówimy o konieczności budowy i modernizacji czterech naszych miejskich arterii mających istotne znaczenie dla potrzeb komunikacyjnych naszego miasta oraz dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców Marek. Chodzi oczywiście o ciąg Karłowicza-Sobieskiego-Modrzewiowa oraz ulice: Graniczną, Lisa-Kuli i Mickiewicza.

2 listopada br. w biuletynie Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli PPP dotyczącego modernizacji wskazanych ciągów komunikacyjnych. Poniżej przedstawiam kilka ważnych informacji dotyczących tego nowatorskiego projektu.

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne jest modelem współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Partnerstwo publiczno-prywatne to przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowę długoterminową zawartą pomiędzy podmiotem publicznym a podmiotem prywatnym, której celem jest stworzenie składników infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług o charakterze publicznym. Jego istotą jest długoterminowa współpraca partnerów włączająca partnera prywatnego nie tylko w budowę infrastruktury, lecz również w jej dalszą eksploatację. Partnerstwo publiczno-prywatne przewiduje także podział zadań i ryzyka między podmiotem publicznym i prywatnym przy realizacji zadania.

Wartym odnotowania aspektem wykorzystania mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego może być dla organów jednostek samorządu terytorialnego planujących inwestycje drogowe fakt, że udział podmiotu prywatnego stanowi dodatkowe źródło kapitału i tym samym odciąża budżet samorządu.

Formuła PPP polega na wyborze partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia w długim okresie (kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat). Zapewnia finansowanie – w całości lub częściowo – inwestycji publicznej z kapitału prywatnego, dzięki czemu środki publiczne wydatkowane na wynagrodzenie partnera prywatnego są odroczone (spłata rozpoczyna się po oddaniu obiektu do użytkowania) i rozłożone na wieloletni okres realizacji umowy PPP (co najmniej kilkanaście lat). Dzięki temu w początkowym okresie realizacji projektu podmiot publiczny nie wydaje publicznych pieniędzy. Z kolei partner prywatny otrzymuje możliwość długoterminowego utrzymania stabilności firmy. Ponadto, partner prywatny jest odpowiedzialny nie tylko za budowę czy remont dróg, ale także za długoterminowe jej utrzymanie.  

Jak widać nie jest to łatwa formuła realizacji inwestycji infrastrukturalnych, rodzi ona też szereg problemów na etapie przygotowania do wyboru podmiotu wykonawczego. Aktualnie w skali całego kraju jedynie 159 umów zostało zawartych w formule PPP, z tego tylko 24 dotyczyło projektów związanych z infrastrukturą transportową.[1] W Polsce PPP zastosowane zostało m.in. przy budowie szpitala w Żywcu, budynku sądu w Nowym Sączu, oświetlenia ulicznego w sąsiednich Ząbkach, czy budowie dróg w Słupsku i Kamieniu Pomorskim. W trakcie inwentaryzacji inwestycji jest obecnie projekt wyremontowania i zbudowania blisko 200 kilometrów lokalnych dróg na terenie 23 pomorskich gmin i powiatów w ramach Metropolitalnego Pakietu Drogowego, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dlatego śmiało możemy powiedzieć, że Marki będą prekursorem w województwie mazowieckim wykorzystania formuły PPP przy realizacji inwestycji drogowych.

Jaki jest obecny etap postępowania?

Nim doszło do ogłoszenia w biuletynie Unii Europejskiej o rozpoczęciu postępowania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, władze gminy musiały przygotować i opracować szereg dokumentów i analiz opisujących planowane inwestycje.

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 711 ze zm.), przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego Miasto sporządziło ocenę efektywności realizacji planowanej inwestycji drogowej w ramach PPP, w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób. Zgodnie z przytoczonym przepisem, każdy podmiot publiczny planujący zrealizować inwestycję w formule PPP jest zobowiązany do sporządzenia takiego dokumentu.

Celem Oceny Efektywności jest weryfikacja możliwości wykorzystania formuły PPP w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób (w formule tradycyjnej lub koncesyjnej) przy realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzenie analiz obejmujących swym zakresem w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy Miastem, a partnerem prywatnym, szacowane koszty cyklu życia zamierzonego projektu, czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość opłat pobieranych od użytkowników, o ile są one planowane, a także warunki ich zmiany.

Następnie przygotowane zostało memorandum informacyjne wykorzystane przez Miasto do przeprowadzenia testów rynkowych dla planowanego przedsięwzięcia. Ponieważ szereg firm zajmujących się budową dróg wyraziło zainteresowanie realizacją naszego czteropaku, finalnie w listopadzie br. pojawiło się ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania. Termin na złożenie wniosków przez potencjalnych oferentów upływa 17 grudnia 2021 roku.

Wyłonienie wykonawcy nastąpi w kilku etapach: badanie i ocena wniosków, negocjacje w drodze tzw. dialogu konkurencyjnego poświęconego prawnym, finansowym i technicznym aspektom realizacji inwestycji, zaproszenie do złożenia wiążących ofert cenowych. Harmonogram przedsięwzięcia przewiduje wybór partnera jesienią 2022 roku. Prace wykonawcze przedsięwzięcia przez wyłonionego wykonawcę przewidziane na okres 2 lat.

Jaki będzie zakres modernizacji?

  1. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w dwóch etapach: etap I – odcinek od Al. Marszałka J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej

Zakres Projektu obejmuje budowę i przebudowę następujących elementów w pasie drogowym ul. Granicznej: wykonanie nowej nawierzchni i podbudowy, wymianę nawierzchni i podbudowy nowych i istniejących chodników oraz zjazdów, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie wyniesionych skrzyżowań (progów płytowych), wykonanie terenów zielonych o wzmocnionej konstrukcji umożliwiającej postój samochodów osobowych (zielone parkingi).

  • Rozbudowa dróg gminnych ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowej oraz odcinka ul. Błękitnej od ul. Akacjowej do ul. Jarzębinowej, ul. Jarzębinowej, odcinka ul. Wrzosowej od ul. Jarzębinowej do ul. Borówkowej, ul. Akacjowej od ul. Błękitnej do ul. Granicznej

Planowana rozbudowa objąć ma przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowę i budowę zjazdów, a także budowę urządzeń odwadniających (kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych i pompownią oraz przewodem tłocznym zakończonym wylotem do rowu), budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją monitoringu, budowę kanałów technologicznych, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

  • Rozbudowa ul. Lisa Kuli na odcinku od skrzyżowania z ul. Ząbkowską do graniczy miasta Marki wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ząbkowską, Gen. Zajączka, Sokolą, Solskiego i budową skrzyżowania z ul. Skowronią oraz rozbudową odcinków ulic: Ząbkowskiej na odcinku 60 m, Sokolej na odcinku 118 m oraz Solskiego na odcinku 37 m (etap I)

W ramach projektu planowane jest poszerzenie pasa drogowego ul. Lisa Kuli na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki. Dodatkowo przedsięwzięcie objąć ma budowę jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu w razie kolizji z Projektem oraz założenie trawników. W ramach przedsięwzięcia rozbudowane mają zostać ulice i skrzyżowania z ulicami: Ząbkowską, Gen. Zajączka, Sokolą i Solskiego, a także rozbudowana ma zostać ul. Skowronia. Na ul. Sokolej planowana jest zlokalizowanie zatoki autobusowej.

  • Rozbudowa ul. Lisa Kuli na odcinku od istniejącego skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do istniejącego skrzyżowania z ul. Ząbkowską wraz z rozbudową fragmentu ul. Sportowej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Jagiełły (etap II)

Przedsięwzięcie zakłada rozbiórkę istniejących konstrukcji drogowych (jezdni, zjazdów i chodników), a także istniejących elementów zagospodarowania terenu (ogrodzenia, przepusty, bramy, furtki, słupy, przewody elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna). Projekt obejmuje również budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, a także chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej. W ramach rozbudowy powstać ma kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz założone zostaną trawniki.

  • Rozbudowa ul. Mickiewicza na odcinku od działki nr ewidencyjny 55/2 z obrębu 5-01 na długości 704,25 m wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ewidencyjny 57 z obrębu 05-01 na długości 75,9 m

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejących konstrukcji drogowych (jezdni, miejsc postojowych, chodników i zjazdów), jak również wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym oraz założenie trawników. Projekt zakłada budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, a także chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej, jak również placu do zawracania i stanowisk postojowych. Budowa obejmować ma również sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenów kolidujących z przedsięwzięciem.

Podsumowanie

O potrzebie modernizacji wskazanych ciągów komunikacyjnych nikogo przekonywać nie trzeba. Niestety wniosek złożony w ramach rządowego programu Polski Ład na modernizację wskazanych ulic nie znalazł aprobaty rządzących. Dlatego formuła PPP zaproponowana przez władze naszego miasta pozwoli nam w ciągu najbliższych 3 lat uzyskać około 6,5 km dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Daje nam jako miastu jednocześnie możliwość sfinansowania planowanych inwestycji – szacunkowy koszt to około 80 mln zł – w ciągu ponad 20 lat, co przy coraz niższym poziomie dochodów budżetowych gminy ma niebagatelne znaczenie.

Trzymajmy zatem kciuki za sukces tego nowatorskiego w skali województwa mazowieckiego, a wręcz całego kraju przedsięwzięcia! O dalszych losach opisanego postępowania informować będę Państwa na łamach kolejnych numerów „Ekspresu Mareckiego”.  

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc


[1] Źródło: www.ppp.gov.pl