Zakończmy chaos reklamowy w Markach

Zdjęcie poglądowe

We wrześniu br. w imieniu Klubu Radnych „Tak, zmieniamy Marki!” przygotowałem i złożyłem projekt uchwały inicjującej prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej w naszym mieście.

Uchwała inicjująca, w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest formalnym rozpoczęciem prac nad uchwałą krajobrazową, która ustali zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Marki.

Uchwała krajobrazowa jest prawnym instrumentem ochrony krajobrazu i ma na celu przeciwdziałanie obniżaniu walorów przestrzeni miejskiej m.in. poprzez chaos reklamowy spowodowany niekontrolowanym umieszczaniem na nieruchomościach nośników reklamowych. 

Oprócz ustaleń określających parametry tablic i urządzeń reklamowych, planowana uchwała krajobrazowa będzie regulowała podstawowe kwestie związane z obiektami małej architektury oraz ogrodzeniami, które w tym zakresie zastąpią ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Po podjęciu uchwały intencyjnej będzie możliwe rozpoczęcie prac nad opracowaniem zasad regulujących parametry i warunki sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury, które zostaną ujęte w formie uchwały. W trakcie prac nad uchwałą krajobrazową przewidywane są między innymi konsultacje z mieszkańcami, przeprowadzenie inwentaryzacji reklam na terenie miasta, badanie ankietowe opinii publicznej, spotkania z mieszkańcami, uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień oraz wyłożenie projektu uchwały do publicznego wglądu i zbieranie uwag. Po zakończeniu wszystkich prac Radzie Miasta Marki zostanie przedłożony projekt uchwały krajobrazowej, który w przypadku podjęcia stanie się aktem prawa miejscowego.

Prawdopodobnie już w październiku Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Marki zaopiniuje złożony przeze mnie projekt i na październikowej sesji zostanie on uchwalony. Planuję na bieżąco informować Państwa o pracach nad tym jakże potrzebnym dla naszego miasta projektem uchwały Rady Miasta Marki.