Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RM Marki w dniu 5 października 2022 roku

Podczas środowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki analizowaliśmy sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwały budżetowej za pierwsze półrocze 2022 roku. Ponadto analizie podlegały zmiany wprowadzone w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku budżetowego do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej i MOK-u.

Na posiedzenie zaprosiłem p. Beatę Orczyk, Skarbnika Miasta Marki, która udzieliła wyczerpujących informacji dotyczących zrealizowanych dochodów i wydatków w badanym okresie.

W pierwszym półroczu 2022 roku do budżetu gminy wpłynęły dochody w wysokości ponad 132 mln zł (57% zakładanego planu). Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły około 2,75 mln zł, w podatku dochodowym od osób fizycznych około 31,2 mln zł i zgodnie z nowymi zasadami przekazywania tych dochodów zostały zrealizowane w 50% zakładanego planu. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w kwocie około 25,2 mln zł tj. 61% planu.

Wydatki budżetowe w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie około 135,1 mln zł (51% planu). Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości około 127 mln zł (58% planu), natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie około 42,3 mln zł (19% planu). W szczególności wydatki związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych oraz pracami inwestycyjnymi wyniosły około 5,4 mln zł (24% planu).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię do przedłożonej przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu br.

Na koniec poprosiłem p. Burmistrza Jacka Orycha o informacje dotyczące dystrybucji tabletek jodku potasu w przypadku potencjalnego zagrożenia radiacyjnego. Zgodnie z wytycznymi wojewody mazowieckiego wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi dopiero po decyzji MSWiA o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. W naszym mieście będzie dziewięć punktów wydawania tabletek, tj. w publicznych szkołach, Esculapie, Kardio-Medzie i punkt mobilny prowadzony przez OSP. Aktualnie nie ma powodów do wydawania tabletek. Szczegółowe informacje w tej sprawie można znaleźć tutaj: http://www.marki.pl/aktualnosc-10985-jodek_potasu___dzialania_prewencyjne