Marecki Budżet Obywatelski czas zacząć!

Rozpoczynamy kolejną edycję Mareckiego Budżetu Obywatelskiego, czyli konsultacje społeczne z mieszkańcami naszego miasta w sprawie przeznaczenia określonej puli środków z budżetu Marek na przedsięwzięcia zgłoszone i wybrane przez mieszkańców Marek. Wzorem roku ubiegłego mamy do wydania kwotę 800 tys. zł, z tego 650 tys. zł na zadania twarde i 150 tys. zł na zadania miękkie!

W ubiegłym roku po raz pierwszy głosowaliśmy na projekty ujęte w dwóch kategoriach zadań: twardych i miękkich. Uznanie mieszkańców w kategorii zadań twardych znalazły projekty dotyczące budowy wiat przystankowych w Al. J. Piłsudskiego i ul. Legionowej oraz zakup i montaż łącznie 100 koszy na śmieci i stacji dla psów w różnych lokalizacjach naszego miasta. W kategorii zadań miękkich mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na projekty dotyczące zorganizowania rajdu rowerowego po Strudze oraz kursu pierwszej pomocy, w tym pierwszej pomocy pediatrycznej dzieciom. Wszystkie wyłonione zadania znalazły się w budżecie gminy na rok 2022, obecnie trwają prace projektowe i działania zmierzające do wyłonienia wykonawców zwycięskich projektów.

W 2021 roku w ramach MBO na zgłoszone zadania zagłosowało 2.035 mieszkańców, którzy oddali 2.016 (98,3%) głosów ważnych i 19 (1,7%) głosów nieważnych. Z elektronicznej formy głosowania skorzystało w ubiegłym roku 1.872 osoby, natomiast do urn wrzucono 160 papierowych kart, 3 głosy oddano wysyłając głos mailem.

Z uwagi na panujący stan epidemii Rada Miasta już w ubiegłym roku wprowadziła zmiany w Regulaminie Mareckiego Budżetu Obywatelskiego umożliwiające zarówno złożenie propozycji zadania, jak również samo głosowanie na konkretne zadania w formie elektronicznej.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiam garść najistotniejszych informacji dotyczących zasad tegorocznych konsultacji społecznych.

W nowym regulaminie MBO zadania podzielone zostały na dwie kategorie:

  1. zadań twardych, do których zalicza się zadania polegające na budowie lub innych robotach budowlanych, modernizacji lub remoncie elementów infrastruktury miejskiej lub drogowej itp.
  2. zadań miękkich, do których zalicza się działania i wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, ekologicznym, sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym itp.

W terminie od 1 do 22 kwietnia 2022 roku zadanie będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec Marek bez względu na swój wiek lub grupa mieszkańców Marek. Co ważne, do zgłoszenia zadania i do głosowania wystarczające jest zamieszkiwanie w Markach (nie trzeba być zameldowanym w naszym mieście).

Zadanie będzie można przesłać poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Marki https://marki.eboi.pl, wypełnić i przesłać poprzez stronę www.zdecyduj.marki.pl albo przesłać w formie zeskanowanej z odręcznym podpisem na adres zdecyduj@marki.pl.

Osobiście zadanie można złożyć w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej, w CAF3 albo zgłosić listownie na adres UM Marki. 

Zgłaszane zadanie będzie musiało spełniać następujące wymagania:

  • Zadanie musi zostać poparte podpisami co najmniej 15 mieszkańców Marek (i w tym przypadku nie jest wymagane zameldowanie w naszym mieście).
  • Efekt realizacji zadania zgłoszonego w ramach MBO musi być dostępny dla ogółu mieszkańców.
  • Zadanie nie może stanowić części większego zadania, nie może dotyczyć zakupu wyposażenia, wykonania remontów i inwestycji na terenie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta.
  • Zgłoszone zadanie musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego i dokumentami planistycznymi.
  • W przypadku zadań wymagających lokalizacji na określonym terenie, teren ten musi stanowić mienie Miasta.
  • Zgłoszone zadanie musi być możliwe do zrealizowania w jednym roku kalendarzowym.

Podobnie do lat ubiegłych projektodawcy będą mogli uzyskać wsparcie ze strony Urzędu Miasta Marki przy konstruowaniu propozycji zadania, w szczególności w kwestiach możliwości realizacji zadania w określonej lokalizacji i jego szacunkowych kosztów.

Do realizacji wybrane zostanie zadanie, które w swojej kategorii otrzyma największą liczbę głosów. Dlatego w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będziemy mogli wskazać po jednym zadaniu z każdej kategorii, czyli maksymalnie 2 zadania.  

Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Marek bez względu na wiek. Głosować będziemy mogli w dniach od 7 do 21 września 2022 roku mailowo (zdecyduj@marki.pl), elektronicznie (przy pomocy dedykowanej aplikacji udostępnionej przez Urząd Miasta pod adresem http://zdecyduj.marki.pl), listownie (na adres Urzędu Miasta z dopiskiem „Marecki Budżet Obywatelski”) albo osobiście w Urzędzie Miasta Marki, w MOK-u, w placówkach Biblioteki Publicznej, w CAF3.

Zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców Marek zostaną zrealizowane w ramach budżetu Miasta w roku 2023.

Wzorem poprzednich edycji MBO nad jego właściwym przeprowadzeniem pieczę sprawuje Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W jego skład weszło dwóch przedstawicieli Burmistrza (Ada Gajek, sekretarz Zespołu, Dariusz Pietrucha, z-ca Burmistrza), dwóch radnych (Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc oraz Andrzej Nadolski), dwóch przedstawicieli NGO działających na terenie Marek (Paulina Bednarz z Fundacji „Marecki Klub Kobiet z Pasją” oraz Małgorzata Waszewska z Mareckiego Stowarzyszenia Gospodarczego) i dwóch pełnoletnich mieszkańców Marek (Jadwiga Bieniek oraz Bartosz Szczepański).

Już teraz gorąco zachęcam Państwa do zgłaszania zadań, a następnie do głosowania na wybrane projekty w ramach tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Naprawdę warto decydować na co wydać nasze wspólne pieniądze, aby żyło nam się w Markach lepiej, bezpieczniej, wygodniej. W końcu Tak właśnie zmieniamy Marki!

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc


Wsparcie w przygotowaniu wniosków do MBO

Zespół ds. MBO oraz UM Marki pomogą w przygotowaniu wniosku do tegorocznej edycji Mareckiego Budżetu Obywatelskiego.

W tym celu przedstawiciele Zespołu ds. MBO pełnić będą dyżury w CAF3 przy ul. Fabrycznej 3 w dniach 30 marca od godziny 18:00 do 21:00  oraz 21 kwietnia od godziny 18:00 do 20:00.

Natomiast w dniach 6 kwietnia, 13 kwietnia i 20 kwietnia od godziny 16:00 do 18:00 będzie można uzyskać poradę w wydziałach merytorycznych w Urzędzie Miasta. Urzędnicy podpowiedzą, gdzie można zlokalizować inwestycję, jak wycenić elementy projektu i jak oszacować koszty.