Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok

Minął zaledwie miesiąc od rozpoczęcia nowej kadencji mareckiego samorządu, a kierowana przeze mnie Komisja Rewizyjna Rady Miasta Marki odbyła już kilka swoich posiedzeń, na których dokonaliśmy analizy dokumentów związanych ze Sprawozdaniem Burmistrza z wykonania budżetu naszej gminy w 2023 roku, rozpatrując w szczególności:
💰sprawozdanie finansowe za 2022 rok,
💰informację o stanie mienia Gminy Miasto Marki,
💰opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu,
💰inne dokumenty związane z wykonaniem budżetu za 2023 rok.

Przeprowadzona analiza wykazała m.in., że:
👉W trakcie trwania roku budżetowego Rada Miasta Marki podjęła 19 uchwał w sprawie zmian w planie budżetu Gminy Miasto Marki na 2023 r., a 56 zarządzeń w tej sprawie wydał Burmistrz.
👉Uchwalony przez Radę Miasta budżet zrealizowany został w części dochodowej w wysokości 249,5 mln zł, co stanowiło 92,44% planu, a w części wydatkowej w wysokości 279,3 mln zł, co stanowiło 93,02% planu.
👉Z zaplanowanego deficytu budżetu w wysokości 30,3 mln zł budżet Miasta był niższy i zamknął się za 2023 rok deficytem w wysokości 29,7 mln zł.
👉Miasto na 31 grudnia 2023 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań.
👉Nie stwierdzono naruszenia dyscypliny budżetowej przez Burmistrza Miasta ani przekroczenia przez Burmistrza zakresu upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet.
👉Nie stwierdzono również niegospodarności przy realizacji budżetu w 2023 r.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Burmistrza Miasta Marki z wykonania budżetu za 2023 r. i zawnioskowała do Rady Miasta Marki o udzielenie absolutorium Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki💵✅

Rada Miasta Marki w czerwcu 2024 roku rozpatrywać będzie wniosek Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. 📅