Zakres planowanych prac na Mickiewicza, Lisa-Kuli i in.

W ramach mareckiego czteropaku drogowego planowana jest gruntowna przebudowa istniejących ulic, m.in.:

Rozbudowa ul. Mickiewicza na odcinku od działki nr ewidencyjny 55/2 z obrębu 5-01 na długości 704,25 m wraz z rozbudową ul. 11 Listopada na odcinku od projektowanego skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Urbanistów do działki nr ewidencyjny 57 z obrębu 05-01 na długości 75,9 m

Zakres przedsięwzięcia obejmuje rozbiórkę istniejących konstrukcji drogowych (jezdni, miejsc postojowych, chodników i zjazdów), jak również wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym oraz założenie trawników. Projekt zakłada budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, a także chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej, jak również placu do zawracania i stanowisk postojowych. Budowa obejmować ma również sieci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenów kolidujących z przedsięwzięciem.

Rozbudowa ul. Lisa Kuli na odcinku od skrzyżowania z ul. Ząbkowską do granicy miasta Marki wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ząbkowską, Gen. Zajączka, Sokolą, Solskiego i budową skrzyżowania z ul. Skowronią oraz rozbudową odcinków ulic: Ząbkowskiej na odcinku 60 m, Sokolej na odcinku 118 m oraz Solskiego na odcinku 37 m (etap I)

W ramach projektu planowane jest poszerzenie pasa drogowego ul. Lisa Kuli na odcinku od ul. Ząbkowskiej do granicy miasta Marki. Dodatkowo przedsięwzięcie objąć ma budowę jezdni, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także zjazdów, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu w razie kolizji z Projektem oraz założenie trawników. W ramach przedsięwzięcia rozbudowane mają zostać ulice i skrzyżowania z ulicami: Ząbkowską, Gen. Zajączka, Sokolą i Solskiego, a także rozbudowana ma zostać ul. Skowronia. Na ul. Sokolej planowana jest zlokalizowanie zatoki autobusowej.

Rozbudowa ul. Lisa Kuli na odcinku od istniejącego skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do istniejącego skrzyżowania z ul. Ząbkowską wraz z rozbudową fragmentu ul. Sportowej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Jagiełły (etap II)

Przedsięwzięcie zakłada rozbiórkę istniejących konstrukcji drogowych (jezdni, zjazdów i chodników), a także istniejących elementów zagospodarowania terenu (ogrodzenia, przepusty, bramy, furtki, słupy, przewody elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, gazociągowe, kanalizacja deszczowa i sanitarna). Projekt obejmuje również budowę jezdni i ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, a także chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej. W ramach rozbudowy powstać ma kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz założone zostaną trawniki.

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Granicznej w dwóch etapach: etap I – odcinek od Al. Marszałka J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Modrzewiową, etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do ul. Spacerowej

Zakres Projektu obejmuje budowę i przebudowę następujących elementów w pasie drogowym ul. Granicznej: wykonanie nowej nawierzchni i podbudowy, wymianę nawierzchni i podbudowy nowych i istniejących chodników oraz zjazdów, wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie wyniesionych skrzyżowań (progów płytowych), wykonanie terenów zielonych o wzmocnionej konstrukcji umożliwiającej postój samochodów osobowych (zielone parkingi).

Rozbudowa dróg gminnych ulic Karłowicza, Sobieskiego, Modrzewiowej oraz odcinka ul. Błękitnej od ul. Akacjowej do ul. Jarzębinowej, ul. Jarzębinowej, odcinka ul. Wrzosowej od ul. Jarzębinowej do ul. Borówkowej, ul. Akacjowej od ul. Błękitnej do ul. Granicznej

Planowana rozbudowa objąć ma przebudowę jezdni, budowę ciągu pieszo-rowerowego, chodników, przebudowę i budowę zjazdów, a także budowę urządzeń odwadniających (kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych i pompownią oraz przewodem tłocznym zakończonym wylotem do rowu), budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem, budowę sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją monitoringu, budowę kanałów technologicznych, przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.