Powstanie Młodzieżowa Rada Miasta Marki

Na ostatniej sesji Rady Miasta Marki zdecydowaliśmy o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Marki, której celem będzie m.in. reprezentowanie interesów mareckiej młodzieży i współpraca z samorządami uczniowskimi poszczególnych szkół, a wśród kompetencji MRM znalazła się możliwość składania wniosku do Burmistrza o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej oraz kierowanie zapytań do Rady Miasta i Burmistrza.  

Młodzieżowymi Radnymi będą mogli uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich do 18 roku życia. W każdej publicznej mareckiej szkole wybranych zostanie po 2 radnych, a ponadto 5 radnych wybranych zostanie spośród młodych mieszkańców nie uczęszczających do mareckich szkół publicznych.

Jeszcze w tym semestrze planowane są zajęcia dla mareckiej młodzieży przybliżające ideę i funkcjonowanie MRM. Na ten cel Gmina Miasto Marki pozyskała środki zewnętrzne z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia „Mazowsze dla młodzieży” do wykorzystania w latach 2023-2024.

Wybory zaplanowane są po feriach zimowych, tj. prawdopodobnie w lutym-marcu 2024 roku. Już dziś zachęcam młodzież do zainteresowania się tymi wyborami i do wybrania swoich przedstawicieli!

Rada Miasta zdecydowała również o zmianach budżetowych, w szczególności w zakresie wydatków majątkowych przeznaczyliśmy środki na budowę oświetlenia na ul. Nauczycielskiej (37 tys. zł), zakup monitorów do miejskiego Centrum monitoringu (20 tys. zł), wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych terenów rekreacyjnych (100 tys. zł). Na wydatki bieżące zostały zabezpieczone środki w szkołach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz środki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku ze zwiększoną ilością odebranych odpadów komunalnych.

Ponadto zmieniona została uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości poprzez objęcie obowiązkiem składania deklaracji również na właścicieli nieruchomości nieposiadającej przyłącza wodociągowego oraz wodomierza głównego, ale posiadającej urządzenie pomiarowe – zdalnie odczytywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – założone na własne ujęcie wody, w celu rozliczania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.

Rada Miasta podjęła także decyzję o zakończeniu realizacji i finansowania programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Miasto Marki w wieku powyżej 65 r.ż. na lata 2022-2024, ponieważ od 1 września 2023 r. szczepienia przeciwko grypie dla osób w wieku powyżej 65 r.ż. są bezpłatne i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na koniec sesji Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych będącej de facto sprzeciwem wobec postanowień ustawy zmieniającej prawo geologiczne i górnicze. Przyjmując tę uchwałę nie wyraziliśmy zgody na magazynowanie pod powierzchnią Marek sprężonego CO2 i na uznanie złóż za strategiczne bez udziału naszej Gminy, co mogłoby wiązać się z dużymi ograniczeniami dla właścicieli nieruchomości.