Kompletujemy Zespół ds. MBO

Na styczniowej sesji Rada Miasta Marki dokonała wyboru swoich przedstawicieli do Zespołu do spraw Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku Rada ponownie powierzyła to zadanie radnemu Andrzejowi Nadolskiemu oraz mnie. Już po raz dziewiąty mam zaszczyt pełnić funkcje członka Zespołu ds MBO 🙂

W skład Zespołu ponadto wejdzie dwóch przedstawicieli Burmistrza (zastępca Burmistrza Dariusz Pietrucha oraz w charakterze Sekretarza Zespołu Ada Gajek z Wydziału Promocji, Zdrowia i Sportu, który to wydział nadzoruje prace nad całą procedurą MBO), dwóch przedstawicieli NGO działających na terenie Marek i dwóch pełnoletnich mieszkańców Marek. Zgłoszenia organizacji pozarządowych oraz mieszkańców można dokonać do 1 marca do godz. 14:00 listownie na adres UM Marki, w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta Marki, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Marki oraz za pośrednictwem profilu ePUAP. Jedna organizacja pozarządowa może zgłosić do prac Zespołu jednego, pełnoletniego  kandydata.

Wybór przedstawicieli dwóch organizacji pozarządowych oraz dwóch mieszkańców do Zespołu ds. MBO nastąpi w drodze losowania, które odbędzie się 16 marca 2023 r.

Zespół ds. Mareckiego Budżetu Obywatelskiego wzorem poprzednich edycji MBO  sprawować będzie pieczę nad jego właściwym przeprowadzeniem. Do zadań Zespołu należy w szczególności:  

1) monitorowanie przebiegu akcji informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców Miasta;

2) wstępna weryfikacja formalna złożonych zadań;

3) przekazanie wstępnie zweryfikowanych pod względem formalnym zadań do komórki organizacyjnej Urzędu odpowiedzialnej za realizację MBO zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu, w celu dalszej weryfikacji, w tym również co do możliwości realizacji proponowanych zadań;

4) po weryfikacji ocena zadań i podjęcie decyzji o dopuszczeniu ich do procedury głosowania bądź o niedopuszczeniu do procedury głosowania;

5) czuwanie nad prawidłowością liczenia głosów;

6) po opublikowaniu wyników głosowania ocena procesu wdrażania MBO oraz przekazanie tej oceny Burmistrzowi.

Członkowie Zespołu wykonują swoje zadania nieodpłatnie.

Gorąco zachęcam organizacje pozarządowe oraz mieszkańców miasta do składania kandydatur do prac w Zespole! Na temat szczegółów tegorocznej edycji MBO, kwot przeznaczonych na realizację zadań w obu kategoriach, dokładnych terminów i miejsc składania formularzy zgłaszanych zadań i głosowania na preferowane zadania będę Państwa szczegółowo informować na mojej stronie chwiloc-filoc.com