Bezpłatny obóz dla młodzieży z Ukrainy

Poniżej przedstawiam propozycję bezpłatnego obozu dla młodzieży z Ukrainy. Gorąco polecam!

Fundacja Zaawansowanych technologii zaprasza na:

OBÓZ MŁODZIEŻOWY “EXPLORY TALENT CAMP”


Idea:
Organizacja obozu wspólnie z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej dla zdolnej młodzieży z Ukrainy w wieku od 15 do 19 lat, która z powodu wojny przekroczyła granicę po 24.02.2022 r. i nadal przebywa na terenie
Polski, połączonego z rekreacją i aktywnym wypoczynkiem nad wodą (model Integration by Workation).

Lokalizacja obozu:
Miasto Iława w województwie warmińsko-mazurskim (Mazury Zachodnie), położone nad najdłuższym w Polsce
jeziorem Jeziorak (27,5 km) – liczna mniejszość ukraińska, znakomita komunikacja (bezpośrednie kolejowe
połączenia do większości miast wojewódzkich).

Termin:
Druga połowa sierpnia: 19-25.08.2022 r..

Koszt:
Obóz jest bezpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszt dojazdu do i powrotu z Iławy.

Rekrutacja:
Zgłoszenia przyjmujemy do 10.08.2022 r. poprzez ten formularz online: https://forms.gle/oNkiRDiNf2T6xB3Q7.

Ilość uczestników:
100 osób komunikujących się w języku angielskim (obóz będzie prowadzony w j. angielskim).

Program merytoryczny:
● praca metodą projektową nad wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ;
● Hackathon No-Code – tworzenie aplikacji mobilnych za pomocą narzędzi No-Code/Low-Code.
Program towarzyszący:
● aktywności sportowe na wodzie (kajaki, tor wioślarski, wyspy na Jezioraku);
● aktywności integracyjne;
● całodzienna wycieczka do Trójmiasta (zwiedzanie Gdańska).
Korzyści:
● know-how z zakresu programowania no-code, przy użyciu sztucznej inteligencji;
● poznanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, przedstawionych przez specjalistów;
● poznanie młodzieży o podobnych zainteresowaniach, rekreacja i wymiana międzykulturowa.

Plan obozu:
Dzień 1 – przyjazd (obóz zaczyna się obiadokolacją, spotkaniem organizacyjnym i integracyjną grą miejską).
Dzień 2 – Cele Zrównoważonego Rozwoju, Hackathon oraz aktywności sportowe i integracyjne.
Dzień 3 – Cele Zrównoważonego Rozwoju, Hackathon oraz aktywności sportowe i integracyjne.
Dzień 4 – całodniowa wycieczka do Trójmiasta (zwiedzanie miasta, obiad i atrakcje).
Dzień 5 – Cele Zrównoważonego Rozwoju, Hackathon oraz aktywności sportowe i integracyjne.
Dzień 6 – Cele Zrównoważonego Rozwoju, Hackathon oraz aktywności sportowe i integracyjne.
Dzień 7 – wyjazd (po śniadaniu uczestnicy wyjeżdżają z obozu).
O nas:
Od 2011 roku odkrywamy prawdziwe, młode talenty. Explory to społeczność blisko 3000 młodych
talentów-Explorerów, autorów ponad 1800 innowacyjnych projektów badawczych.

Zorganizowaliśmy już ponad 60 wydarzeń Explory dla 47000 uczestników. Więcej o nas pod tym linkiem: bit.ly/exploryPL

Kontakt:
Explory Camp Coordinator: Katarzyna Bednarska, +48 501 249 326, k.bednarska@fzt.org.pl.

YOUTH CAMP “EXPLORY TALENT CAMP”


Idea:
Talent youth camp for talented young people from Ukraine, 15-19 years old, who crossed the border after
February 24th, 2022 due to the ongoing war and still reside in Poland, combined with recreation and active
leisure on the lake (Integration by Workation model), organized along with Polish Center For International Aid
(Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej).
Location of the camp:
Iława city (Warmian-Masurian Voivodeship), located on the longest Polish lake Jeziorak (27,5 km) – large
Ukrainian minority, excellent communication by public transport with most of the voivodeship cities.
Date:
Second half of August: August 19-25, 2022.
Costs:
The camp is free of charge. Participants bear only the costs of the trip to and from Iława city.
Recruitment:
We accept applications to August 7th, 2022 via online application form: https://forms.gle/oNkiRDiNf2T6xB3Q7.
The number of participants:
100 young people with communicative English (English language camp).
Content program:
● project method work on selected UN Sustainable Development Goals (SDGs);
● Hackathon No-Code – mobile applications creation using No-Code/Low-Code tools.
Side program:
● sport activities on water (kayaking, rowing course, islands on Jeziorak lake);
● integrational activities;
● 1-day trip to Trójmiasto (Gdańsk city).
Benefits:
● no-code programming using AI know-how;
● SDGs cognition, presented by specialists;
● connecting with other young people having similar interest, recreation and intercultural exchange.
Camp program:
Day 1 – arrival (dinner, organizational meeting and integrational city game).
Day 2 – SDGs, Hackathon, sport and integrational activities.
Day 3 – SDGs, Hackathon, sport and integrational activities.
Day 4 – 1-day trip to Trójmiast (Gdańsk site seeing, lunch, extras).
Day 5 – SDGs, Hackathon, sport and integrational activities.
Day 6 – SDGs, Hackathon, sport and integrational activities.
Day 7 – departure (after breakfast).
About us:
We have been discovering true young talents since 2011. Explory is the community of almost 3000 young
talents-Explorers, authors of over 1800 innovative research projects. We have already organized over 60 Explory
events for 47000 participants. More about us here: bit.ly/exploryPL
Contact:
Explory Camp Coordinator: Katarzyna Bednarska, mobile +48 501 249 326, e-mail k.bednarska@fzt.org.pl.